ایالات متحده و چین یکدیگر را به “آزار و اذیت” کشورها متهم می کنند