ایالات متحده پنبه را در منطقه سرکوب شده سین کیانگ چین مسدود می کند