ایالات متحده کمترین تعداد موارد جدید COVID-19 در حدود یک سال را گزارش کرده است