ایالات متحده 289.2 میلیون دوز واکسن COVID-19: CDC را تزریق می کند