ایتالیا گزارش داد که 361 مورد مرگ ناشی از COVID-19 روز یکشنبه ، 18،627 مورد جدید گزارش شده است