ایتالیا گزارش داد که 472 مورد مرگ ناشی از COVID-19 در روز جمعه ، 13،633 مورد جدید گزارش شده است