ایتالیا گزارش داد که 522 مورد مرگ ناشی از COVID-19 در روز پنجشنبه ، 17246 مورد جدید گزارش شده است