ایتالیا 420 مورد مرگ ناشی از COVID-19 ، 8561 مورد را گزارش کرد