ایتالیا 477 مورد مرگ ناشی از COVID-19 را در روز جمعه گزارش داد ، 16146 مورد جدید