ایتالیا 488 مورد مرگ ناشی از COVID-19 و 13331 مورد جدید را گزارش کرد