ایران از آمریکا می خواهد وابستگی خود به تحریم ها را متوقف کند