ایران شرکت های خارجی را از آزمایش واکسن COVID-19 بر روی ایرانیان منع می کند: رئیس جمهور