ایران ورود کنندگان جدید ، هرگونه مذاکره درباره توافق هسته ای را رد می کند