این دارو ساز برزیلی در حال مذاکره برای تنظیم واکسن روسی در هفته آینده است