این شهر هلندی در حال آزمایش انبوه COVID-19 در میان ترس از گزینه های جدید است