این مسابقه با رای گیری آلمان در انتخابات پس از مرکل کاملاً باز است