این مطالعه نشان داد که درمان آنتی بادی AstraZeneca از COVID-19 جلوگیری می کند