بازماندگان هولوکاست در روز یادبود واکسن COVID-19 دریافت می کنند