بازنشستگان اسرائیلی پس از عکسهای تقویت کننده COVID-19 سرگرم می شوند