بازیهای المپیک توکیو با سردرد جدیدی روبرو هستند – کادر پزشکی وجود ندارد