بانک مرکزی نیوزیلند می گوید که هدف خاصی از حمله سایبری نبوده است