بایدن ، هریس از مقدمات مقدماتی برای بزرگداشت روز مارتین لوتر کینگ جونیور استراحت می کنند