بایدن از مشاور علمی کاخ سفید نام برد و وی را به سمت کابینه ارتقا داد