بایدن برای تأمین آزادی این مرد آمریکایی در افغانستان با تماس هایی روبرو است