بایدن برای کاهش تفرقه نژادی گام برمی دارد ، می گوید آمریکا “آماده تغییر است”