بایدن برنامه اقدامات اجرایی “روز یک” را مشخص می کند