بایدن برنامه های فوری مهاجرت ، COVID-19 ، محیط زیست را برنامه ریزی می کند