بایدن خواستار انتقال قدرت به میانمار ، دستور بازنگری تحریم ها را دارد