بایدن در اولین روز ریاست جمهوری مبارزه ملت علیه COVID-19 را از سر می گیرد