بایدن در حالی که به افتخار دروغ می گوید ، به افسر مقتول کاپیتول ادای احترام می کند