بایدن دستور کار اقدامات اجرایی برای لغو برخی از تصمیمات ترامپ را مشخص می کند