بایدن دیپلم شغلی را از ویلیام برنز برای ریاست سیا انتخاب می کند