بایدن ممنوعیت ترامپ در رابطه با تراجنسی ها در ارتش را لغو می کند