بایدن می گوید “نیازی نیست” که ترامپ برای کسب اطلاعات اطلاعاتی دریافت کند