بایدن پیشنهاد می کند که “شرم ملی” جدا شدن از فرزندان ترامپ برداشته شود