با افزایش موارد COVID-19 ، دبی یک عملیات جزئی را لغو می کند