با افزایش نوع دلتا ، هاوایی محدودیت های COVID-19 را دوباره اعمال می کند