با اندازه گیری مضاعف مناطق ، عفونت های COVID-19 اسپانیایی به سطح جدیدی می رسند