با تشدید کارزار روابط عمومی علیه این قانون ، گوگل کاربران جستجوی استرالیا را بمباران می کند