با جلوگیری از محاصره COVID-19 ، گردشگران به دبی می روند