با شروع اعتراض ها در هفته دوم ، فشارها بر کلمبیا افزایش می یابد