با نزدیک شدن به مهلت مقرر ، کانادا تخلیه خود از افغانستان را متوقف می کند