با نزدیک شدن قیمت COVID-19 به 100000 ، واکسیناسیون در انگلیس در حال گسترش است