با وجود پرش COVID-19 ، هزاران نفر برای بزرگسالان در روز ژاپن جمع می شوند