با گذشت زمان ، بلایای آب و هوایی در 50 سال پنج برابر شده است: سازمان ملل