با گسترش مرزهای COVID-19 ، دو پایگاه نظامی آمریکا در کره جنوبی دستور “پناهگاه در محل” را تحمیل می کنند