“بدون برنامه ، بدون س Qال ، هیچ چیز”: وقتی بایدن متوجه می شود ، پیروان QAnon شل می شوند