بدون درآمد ، 2000 دهان برای خوردن: محاصره COVID-19 باغ وحش یونان را تحت فشار قرار می دهد