برزیل انتظار دارد 2 میلیون دوز واکسن COVID-19 از هند دریافت کند