برزیل بیش از 1000 مورد مرگ COVID-19 را برای چهارمین روز متوالی گزارش می کند